23 februari 2022

9 maart 2022 ALV in Elckerlyc

 

Op 9 maart 2022 houden wij onze Algemene Ledenvergadering in c.c. Elckerlyc, inloop vanaf 13.00 uur, aanvang vergadering 13.30 uur. U bent van harte welkom. 

Hieronder het verslag van de vorige vergadering.

 

VERSLAG VAN DE ALV D.D. 29 SEPTEMBER 2021

 

Aanwezig: Cees van Hoof (voorz), Liesbeth Noordermeer (secr), Wijnand Bles (penn), Ad Broeders, Paul Buiks, Piet Kuijpers, Cor Vennix, Annie van de Wouw, Ineke van Riel en Anny van Bijsterveldt.

Afwezig:   Ad Rombouts.

 

 1. Opening door de vicevoorzitter

Cees van Hoof opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het bijzonder de voormalige voorzitters Hans vd Kerkhof en Ruud Groenendijk (verhinderd).

Wethouder is helaas wegens familieomstandigheden verhinderd.

 

 1. Notulen Algemene Leden Vergadering

Wegens corona kon de ALV in 2019 (betreffende het jaar 2018) niet doorgaan; vergaderstukken werden op verzoek aan leden gemaild.

De ALV betreffende het jaar 2019 werd in verband met corona uitgesteld van maart 2020 naar 29 september 2020.

De volgende ALV zal plaatsvinden op 9 maart 2022; het verslag van de laatste ALV zal uiterlijk 10 dagen vóór de vergadering op de website staan.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Een aantal leden heeft aangegeven verhinderd te zijn.
 • Een aantal leden is ons ontvallen. Hiervoor wordt een dienst opgedragen in de Protestantse en RK kerk van Hilvarenbeek en ook in Esbeek en Biest-Houtakker wordt hier aandacht aan besteed. Cees vraagt de aanwezigen enkele ogenblikken van stilte om de overledenen te gedenken.
 • Nieuwe aanwas is wenselijk. Ledenwerfactie om vooral de jongere senioren te werven.
 • De fietsclub Velocitas bestaat 20 jaar. Op 15 oktober 2021 gaat men op pelgrimstocht naar Weebosch.

 

 1. Jaarverslag en Financieel jaarverslag én begroting

Het jaarverslag heeft men ruim voor de vergadering op de website kunnen lezen. Financieel jaarverslag en begroting worden ter vergadering via gepresenteerd.

Vanuit het publiek is verzocht om het financieel overzicht eerder te kunnen inzien. Besloten wordt om in het vervolg enkele exemplaren op de bestuurstafel ter inzage te leggen, zodat men deze vóór de vergadering kan bekijken.

 

4.a.     Decharge van het bestuur op voorstel van de kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Stan Meijer en Rinus Dane heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen inzake het financieel beleid. De vergadering besluit conform. Stan Meijer geeft een pluim aan het gehele KBO bestuur en in het bijzonder aan de penningmeester.

 

4.b.     Benoeming nieuw lid kascommissie

De vergadering besluit om de heren Nefkens en Netten als nieuwe leden van de kascontrolecommissie te benoemen. Als reservecommissielid wordt Kees Priems benoemd.

 

4.c.     Vaststelling contributie 2022

Contributie 2022 wordt met € 2,- verhoogd van € 22,- naar 24,- per jaar.

Verhoging is noodzakelijk omdat de afzonderlijke KBO’s contributie moeten overmaken aan KBO-Brabant voor hun diensten aan de afzonderlijke KBO’s.

 

 1. Jubilarissen

KBO-leden die in 2020 25 jaar lid waren van de KBO-HEB zullen persoonlijk een cadeaubon overhandigd krijgen. De gemiddelde leeftijd van de jubilarissen ligt op 85 jaar.

 

 1. Bestuursverkiezingen

De vergadering geeft het bestuur mandaat om tussentijds nieuwe bestuursleden te benoemen.

Vanwege corona kon de ALV betreffende het voorgaande jaar niet gehouden worden; in dat jaar was voorzitter Cees van Hoof herkiesbaar en werd herbenoemd. Als nieuw bestuurslid trad Annie van de Wouw tot het bestuur toe.

In 2021 zijn Wijnand Bles en Liesbeth Noordermeer herkiesbaar en zij blijven deel uitmaken van het bestuur.

 

 1. Afscheid bestuursleden

Op 31 december 2019 hebben we al afscheid genomen van Joost de Kort, maar vandaag doen we dat officieel met een bos bloemen. Joost bedankt voor je inzet.

Ad Rombouts heeft de opzet van een ‘buurtbus op afroep’ gedaan. Hij krijgt een bloemetje thuisbezorgd. Hartelijk dank voor jouw inzet Ad. Een 4e busje voor ‘op afroep’ kan worden ingezet maar bij gebrek aan een chauffeur helaas nu nog niet.

 

 1. Visie – Beleid komende 3 jaar 2021/2024. Zie agenda, PowerPoint presentatie.

 

 1. Toelichting woonadviezen
 • Versoepeling beleid mantelzorgwoning van gemeente.
 • Adviezen in kader van woningaanpassing in kader van WMO
 • Bouwactiviteiten Hispohal terrein

 

 1. Rondvraag
 • Cees meldt dat er binnenkort bij alle 55-plussers van de gemeente Hilvarenbeek een enquêtebrief in de bus valt. Maak hier s.v.p. gebruik van.
 • Het gemeentelijk beleid m.b.t. Mantelzorgwoningen is sinds 2021 verruimd.
 • De aanvrager heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • De aanvrager heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, maar er is een reële verwachting dat binnen tien jaar een zorgbehoefte gaat ontstaan. Het is aan de aanvrager om in zijn aanvraag aannemelijk te maken dat die verwachting gerechtvaardigd is.

Men moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Zie hiervoor: ‘Verruimde regeling mantelzorgwoningen’ op de website van de gemeente.

 

11    Sluiting

 

Hilvarenbeek, 29 september 2021

Anny van Bijsterveldt (notulist)